Vedtekter

§1 NoARK – Norsk Amatørrytterklubb (The Norwegian Club of Amateur Riders) ble stiftet 18. april 1988 og har sitt sete i Bærum.

§2 Foreningens formål er:
a) Fremme galoppsporten på best mulig måte
b) Ivareta de økonomiske interessene for foreningens medlemmer
c) Ivareta de sportslige interessene for foreningens medlemmer
d) Rekruttere unge ryttere til galoppsporten

§3 Medlemskap
a) Fullverdig medlemskap i NoARK er åpent for alle.
b) Ponnimedlemskap er for alle som deltar i ponni- og ridehestgaloppen.
c) Alle kan være støttemedlemmer. Støttemedlemmmer har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret.

§4 Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort seg særlig fortjent innen NoARKs virksomhetsområder. Avgjørelse om æresmedlemskap skal treffes på generalforsamlingen etter innstilling fra styret og med alminnelig flertall på generalforsamlingen.

§5 Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret.

§6 Foreningens anliggender ivaretas av:
a) Generalforsamlingen
b) Styret

§7 Styret består av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Fire til åtte styremedlemmer
d) Inntil to suppleanter

§8 Styret ivaretar NoARKs anliggender innad og utad og besørger alle løpende forretninger i overensstemmelse med NoARKs vedtekter og generalforsamlingens beslutninger. NoARK forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velger kasserer og sekretær blant styremedlemmene.

§9 Generalforsamlingen er NoARKs høyeste myndighet. Den skal holdes årlig innen utgangen av mai. Innkallingen sendes ut skriftlig med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen utsendes saksliste. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen skal være styret i hende senest én uke før generalforsamlingen. Årsberetning samt revidert regnskap deles ut på generalforsamlingen.

§10 Generalforsamlingen skal behandle:
a) Årsberetning
b) Revidert regnskap
c) Fastsettelse av medlemskontingent
d) Valg av leder, nestleder, fire til åtte styremedlemmer, inntil to suppleanter samt revisor. Disse velges for to år av gangen med anledning til gjenvalg. Leder og halvparten av styremedlemmene velges det ene året og resten av styret velges året etter. Suppleanter velges for ett år av gangen. Revisor velges for to år av gangen.
e) Valg av valgkomité
f) Eventuelle innkomne saker

Alle i styret velges hver for seg. I tilfelle stemmelikhet avgjøres valgene ved loddtrekning. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever to tredjedels flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Kun de som har betalt sin kontingent har stemmerett på generalforsamlingen.

§11 Medlemmer som bringer NoARK og/eller galoppsporten i vanry kan ved alminnelig flertall i styret ekskluderes frem til første generalforsamling (leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme). Denne skal så ved alminnelig flertall blant de fremmøtte ta stilling til den midlertidige eksklusjon etter at vedkommende har forsvart sin sak.

§12 Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller minst 30 prosent av medlemmene forlanger det. Innkalling skjer som for ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdyktig uavhengig av hvor mange som møter opp. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun de saker som har foranlediget denne bli behandlet.

§13 Oppløsning av NoARK kan bare skje med tre fjerdedels flertall på en ekstraordinær generalforsamling hvor kun denne saken står på dagsorden og hvor minst halvparten av medlemmene er tilstede. Midler som NoARK måtte ha tilfaller galoppsporten slik den ekstraordinære generalforsamling måtte bestemme.

§ 14 Kun NoARKs generalforsamling har myndighet til å endre foreningens vedtekter.

Reviderte vedtekter per 6. mai 2020