Styrets årsberetning 2021

Styret har i siste periode bestått av:
Styreleder: Helene Marwell-Hauge
Nestleder: Thea K. Hofossæter
Sekretær: Emilie Finckenhagen
Kasserer: Gunnhild Naustdal
Styremedlem: Anne Petterøe, Camilla Høvding Blom, Victoria Allers Wismer, Sissel Tangen og Kjetil Kjær
Suppleant: Linn Christine Arntzen og Viktoria Hughes.

Klubbens revisor: PKF Revisjon AS v/Barbro Hanekamhaug

Norsk Amatørrytterklubb (NoARK) er en forening som fremmer amatørrytternes interesser og er sterkt involvert i Øvrevolls ponnigalopp. NoARK holder til på Øvrevoll galoppbane i Bærum. Foreningen har ingen ansatte og forurenser ikke det ytre miljø. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

2021 ble enda et spesielt år pga Covid-19. Vi er godt fornøyd med at vi fikk gjennomført en god amatørsesong. Løpene startet sent pga utsatt sesongstart, det ble avholdt en amatørrytterprøve og noe ponnigalopp. NoARK arbeidet med å fremme og utvikle amatørrytterne i norsk galoppsport basert på arbeidet fra tidligere år og innenfor de restriksjoner året bød på. Antall betalende medlemmer i 2021 var 71 mot 84 året før, dette er ikke tilfredsstillende. Medlemsbladet «Veddeløperen» for sesongen 2021 har sammen med giro for 2022-kontingenten blitt sendt alle betalende medlemmer fra 2020 og 2021. Antallet betalende medlemmer er noe vi vil fortsette å følge opp bl.a. via purringer i løpet av året. Medlemsmassen gjenspeiler kjønnsfordelingen blant amatørryttere, det vil si at gutter er i et sterkt mindretall.

Styremøter
I løpet av perioden er det blitt avholdt 5 regulære styremøter og en rekke møter i ulike undergrupper av styret. Vi har bygget videre på tidligere arbeid og tar hensyn til medlemmenes ønsker så langt det lar seg gjøre. I 2021 har vi fortsatt å ha styremøter på digitale flater i tillegg til å møtes.

Sponsorer
På sponsorsiden i 2021 fortsatte vi samarbeidet med mange av de faste sponsorene, mens noen falt fra. Vårt lange samarbeid med Øvrevoll Hesteeierforening fortsatte i form Klokkeløp-serien, hvilket vi setter stor pris på. Høymyr Hesteutstyr kom inn som ny sponsor. Lojale PA Minibuss fortsatte med sin årlige mini-cup bestående av tre løp. Agria Dyreforsikring sponset også igjen to løp. NoARKs Vandrepokal ble sponset av Kjærstranda Sommerhandel og kafé. Café Hygge og Norwegian Jockeyschool sponset også et løp hver. Som følge av vår avtale med Hesteguiden.com (banefotografen) fikk alle vinnerne i amatørløp et bilde av seg selv i premie. Bolt Communication, designbyrået for vår nettside og vårt medlemsblad, Veddeløperen, fortsatte sin sponsing.

Informasjon
Nettsiden har en jevn strøm av besøkende. Vi får gode tilbakemeldinger på innhold og oppdateringsfrekvens, men Facebook er den viktigste kanalen for informasjon. De fleste nyheter publisert på websiden blir også publisert på Facebook og dermed når vi ut til et større publikum, det legges også ut bilder på Instagram. For sekstende året ble Veddeløperen gitt ut som årsrapport. Vi ønsker oss flere bidrag utenifra for å skrive om galoppsporten og relaterte temaer da det er viktig å vise allsidigheten i det vi driver med. Arbeidet med Veddeløperen er ressurskrevende, men vi synes det er viktig å ha en oversikt over alt som er skjedd i galoppåret i papirformat. Vi vil fortsette å vurdere om innsatsen står i forhold til resultatet. Veddeløperen spres i forskjellige hestemiljøer og bidrar til å markedsføre sporten. Takket være god hjelp fra Hesteguiden.com, Marek Rzewuski (hestefoto.no), Race Pictures og en del av amatørene som er ivrige fotografer har vi fått en rekke fine bilder til både nettsiden og Veddeløperen. Ikke minst er vi avhengige av vår sponsor Bolt Communication sin innsats for å få Veddeløperen laget.

Amatørrytterlisens
Rytterne må hvert år gjennomføre 3000 meter løpetest på innenfor makstid, og alle nye ryttere må bestå test på mekanisk hest, gjennomføre reglementskurs med tilhørende prøve, samt gjennomføre kostholdskurs og en styrketest. Nye ryttere må også ri et godkjent 1600 meter prøveløp før lisens kan innvilges. NoARK bidro sterkt til planlegging og gjennomføring av dette sammen med Norsk Jockeyklub også i 2021.

I 2021 var det tre nye amatørlisenser, alle tre debutantene red løp.

Resultater
I 2021 ble det avholdt 20 amatørløp, mot 22 i 2020, dette skyldes sen sesongstart pga covid-19.

Amatørchampion: Charlotta Ericsson
Vinner av NoARKs reisestipend: Viktoria Hughes
Vinner av Høymyr Hesteutstyr Cup: Emilie Finckenhagen
Vinner av Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie: Jana Kolackova
Vinner av PA Minibuss Cup: Mai Elin Fjellheim
Vinner av Kjærstranda Kafé NoARKs Vandrepokal: Mai Elin Fjellheim
Vinner av Longines/Urmaker Bjerke Ladies Cup: Charlotta Ericsson

Norske ryttere i utlandet
Fegentri ble stiftet i 1955 og har organisert amatørløp for både kvinner og menn i medlemslandene i hele verden. Emilie Finckenhagen var norsk representant i 2021. Pga restriksjonene var reisevirksomheten til alle amatørrytterne i Skandinavia svært begrenset. 

Kurs
Woody og treningshesten på fjærer «Ståle» har fungert som fine treningshester gjennom hele sesongen til både trening og kurs. Vi har tilbudt ridetrening én gang per uke når det har vært mulig mht til restriksjonene. I tillegg har Woody/Ståle blitt brukt i tilknytning til ridekurs i regi av NoARK og i forbindelse med amatørrytterlisensprøven. Generelt er det god interesse blant rytterne for å delta på kurs/treninger på hestene. I 2021 arrangerte NoARK et ridekurs med Sandro de Paiva som instruktør.

Ponni- og ridehesttrening og -løp
Ponni- og ridehesttreninger fortsetter å samle nye og gamle ekvipasjer. Vårsesongen forsvant i korona, men høsten gikk som normalt med unntak av en løpsdag som regnet bort. Årets ponniserie ble gjennomført, dog noe amputert, for 18. året på rad.

Veddeløperen
Bladet oppsummerer sesongen for amatør-, Fegentri- og ponnirytterne. I tillegg byr bladet på en del faglige artikler samt fortellinger om egne erfaringer fra NoARKs medlemmer. Bladet ble trykket digitalt i 300 eksemplarer, sendt ut til klubbens medlemmer. Veddeløperen er en viktig del av vår markedsføring og rekruttering til sporten. Kan med fordel deles ut mer på forskjellige steder (staller, hestebutikker etc.)

Økonomi
Styret arbeider systematisk for å holde utgiftene på et rimelig nivå for å gi klubben et godt økonomisk fundament. Dette har vi lykkes godt med, og klubben har oppsparte midler som gir en solid økonomisk plattform for de nærmeste årene, og det er ingen tvil rundt fortsatt drift.

NoARK er mottaker av Grasrotsandelen på spill som administreres av Norsk Tipping, samt av overskudd fra bingospill under tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Da renteinntekter i bank er meget dårlig ble ytterligere kr 1 million satt i fond med en lang, 10 års, tidshorisont (70% aksjer, 30% renter). Pr årsslutt hadde totale plasseringene en urealisert gevinst på kr 228 104.

Årets driftsresultat ga et underskudd på kr 73 709, men hensyntatt finansposter gikk NoARK med et overskudd på kr 154 995 som overføres annen egenkapital.

 —

Styret ser frem til sesongen 2022 og er i gang med å planlegge både amatørløp, kurs og andre aktiviteter. Hva som blir mulig vil avhenge av korona-situasjonen. Vi jobber også enda tettere enn før med Norsk Jockeyklub for å øke den generelle rekrutteringen til galoppsporten. Styret ønsker å takke de som har bidratt gjennom året og oppfordrer alle til å fortsette å bidra med gode ideer og innspill og praktisk hjelp.

Øvrevoll, 25. mai 2022

[Sign.]