Invitasjon til generalforsamling 2018

Kjære medlem,

Du inviteres herved til generalforsamling 2018. Tirsdag 15. mai 2018 kl. 19.00 Tyristubben 13, Hosle

Dagsorden generalforsamling:

  1. Godkjenning av innkallelsen
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne referatet
  4. Styrets årsberetning 2017
  5. Regnskapet 2017 – utleveres på generalforsamlingen
  6. Informasjon fra styret
  7. Valg 2018 – (nestleder, sekretær, 3 styremedlemmer og opp til 2 suppleanter)
  8. Valg av revisor
  9. Innkomne saker

Sammen med denne innkallingen vil styrets årsberetning bli lagt ut på hjemmesiden 14 dager før generalforsamlingen.

Medlemmer som har innspill til pkt. 7, 8 og 9 bes melde inn dette senest 10. mai. Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer er stemmeberettiget. Husk å betale medlemskontingenten for 2018!

Det vil bli enkel bevertning.

Vennligst gi beskjed til noark@noark.info innen 10. mai om du kommer.

Hjertelig velkommen,

Hilsen styret

 

Her finner du styrets årsberetning for 2017

Invitasjon GF 2018